Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Bu Yıl İkinci Kez Değişti!

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği‘nde yapılan değişiklik 13 Haziran 2019 tarih ve 30800 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanmıştır. Yönetmeliğimiz bu yıl 2 kez, son 10 yılda ise toplam 26 kez değişmiş oldu.

Yönetmeliklerde çok fazla değişiklik yapıldığını çoğumuz fark etmiştir. Hatta bu değişikliklerin bile takibi gittikçe zorlaşmaktadır. Her an bir yönetmeliğin değişeceği hissi ile yaşar hale geldik. Bu konuda bence ilgili birimlerin daha dikkatli ve özverili çalışması gerekiyor. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ‘nde yapılan değişikliklerden,

– Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 48/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu hukuki ilişkinin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın tescil edildiğini ve korunduğunu gösteren belgeyle tevsik edilmesi” ibaresi yayımı tarihinden 1 yıl sonra,

– 7 nci maddesinin diğer hükümleri ile diğer maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra

yürürlüğe girecektir. Yurt dışında gerçekleştirdiği işler için belge düzenleyecek ilgililerin mağduriyet yaşamaması açısından bu konuya dikkat etmeleri gereklidir.

Yönetmelikte, serbest muhasebeci terimi tamamen yürürlükten kaldırılıyor. Ayrıca “taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal” ibaresi “gerçekleştirdiği yapım işleri ciro” olarak değiştiriliyor.

Yaklaşık maliyeti eşik değerin 3 katından fazla ise sadece gerçekleştirilen yapım işleri ciro belgesi sunulacak.

Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına kadar olan ve iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve gerçekleştirilen yapım işleri cirosu idarece istenmesi zorunluydu. Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit veya daha fazla olduğu işlerde idarece sadece gerçekleştirilen yapım işleri cirosu istenilebilecek. İstekli de bu yönde belgesini sunacaktır.

Yalnızca gerçekleştirilen yapım işleri cirosunun istenildiği ihalelerde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 inci maddesinin üçüncü fıkradaki kriterleri sağlayamayan aday veya isteklinin yapım işleri cirosuna ilişkin asgari tutarın yarısını sağlaması ve toplam ciro tutarının;

– Üçüncü fıkranın (a) bendinde sayılan ihalelerde teklif ettiği bedelin % 40’ından veya

– Üçüncü fıkranın (b) bendinde sayılan ihalelerde yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutarın iki katından az olmaması durumunda,

yapım işleri ile ilgili ciro kriterinin sağlandığı kabul edilecek. Bu durumda, aday veya isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu da teklif veya başvuru kapsamında sunacaktır.

Yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeler gerekli şartları sağladığında iş bitirme belgesi olarak kullanılabilecek

Yönetmeliğe eklenen 48/A maddesine göre; Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeler, sadece iş bitirme belgesi niteliğinde olması kaydıyla, belge sahibi tarafından veya 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılabilecek.

Belgenin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması durumunda;

– Bu hukuki ilişkinin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın tescil edildiğini ve korunduğunu gösteren belgeyle tevsik edilmesi,

– Hakların donması veya hakimiyetin hukuka aykırı biçimde kullanılması durumlarının ortaya çıkmamış olması,

– Bildirim, tescil ve ilan yükümlülüklerinin usulüne uygun biçimde yapılmış olması

gerekiyor.

Kanun kapsamında olmayan yurt dışı kaynaklı iş bitirme belgeleri için geçici ve kesin teminat verilecek

Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin yedinci fıkrasına yapılan ilave ile ortaklardan herhangi biri tarafından yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici ve kesin teminat durumunda geçici ve kesin teminat verilecek.

 

16.03.2019 tarih ve 30716 sayılı değişiklik ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.