Sözleşme Anlaşmazlıklarında Yüksek Fen Kurulu Tam Yetkili!

20 Şubat 2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa iki ek madde eklenmiş olup sözleşmelerin uygulamasındaki uyuşmazlıkların çözümüne açıklık getirilmiştir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektedir. Kanunun uygulanmasında uygulama birliğini sağlamak üzere mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmeler kullanılmaktadır. Ne var ki, her iş için tip sözleşme kullanılması beraberinde uyuşmazlıkları da getirmektedir. Belki de bir çok kamu ihalesi bu nedenle mahkemeliktir. Özellikle birim fiyatlar, fiyat farkı, süre uzatımı vb. haller için anlaşmazlıkların çok olduğu söylenebilir.

Anlaşmazlıkların Çözüm Yetkisi Yüksek Fen Kurulu Başkanlığında

7221 sayılı Kanunun 30. Maddesi ile 4735 sayılı Kanuna eklenen maddeye göre; kamu ihalelerinde, yapım ve yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanmasında, yüklenici ile idare arasında anlaşmazlıkların olması halinde çözüm yetkisi Yüksek Fen Kurulu (YFK) Başkanlığı’na verilmiştir. YFK Başkanlığı;

  • Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti,
  • İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki uyumsuzluk,
  • İş programı ihtilafları,
  • Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması,
  • Sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması,
  • Geçici ve kesin kabul işlemleri,
  • Gecikme halinde uygulanacak cezalar,
  • Yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişlerinde

sözleşme anlaşmazlıklarını inceleme görev ve yetkisine sahiptir.

Yargılama veya Sayıştay İncelemesine Konu Anlaşmazlıklar Kapsam Dışı

7221 sayılı Kanunun 31. Maddesi ile 4735 sayılı Kanuna eklenen maddeye göre; yüklenici veya idareler, sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar nedeniyle yargılama veya Sayıştay incelemesine konu edilmemiş olmak şartıyla anlaşmazlığın çözümü için Yüksek Fen Kuruluna başvurabilecekler. Yüklenici itirazları, sözleşmeyi düzenleyen idarelere, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar yazılı olarak yapılacak. Bu itirazlar, ilgili idareler tarafından en geç otuz gün içinde Yüksek Fen Kuruluna gönderilecek olup Yüksek Fen Kurulu, itirazları en geç altmış gün içinde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre inceleyerek karara bağlayacak ve bu kararlar ilgili idarece uygulanacak.

Bu maddeler eklenmeden önce, yüklenici ve idareler arasında anlaşmazlıkların olması halinde, idareler yine Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına başvuruyordu ancak Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının aldığı kararlar bağlayıcı nitelikte değildi. Daha çok öneri mahiyetinde olmaktaydı. Eklenen iki madde ile Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı etkin ve yetkin bir statüye kavuşmuştur. Bu şekilde anlaşmazlıkların çözümü mahkemeye gerek duyulmadan hızlı bir şekilde çözülmüş olacaktır.

 

Yazar: İnş. Y. Müh. Yüksel KAYA
e-posta: yuksel@insaport.com