Yapı Müteahhitleri İçin Hazırlanan Yönetmelikte Sona Gelindi. Neler Değişiyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 27787 sayılı 16 Aralık 2010 tarihinde “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik”ini yayımlamıştı. Bu yönetmelik günümüz şartlarında yetersiz ve eksiklerinin olduğu aşikardır. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şantiye şefleri ve müteahhitler için ayrı ayrı yönetmelik hazırlamaktadır. Taslak metinde geçen önemli noktaları burada sizlerle paylaşacağım.

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Taslak Metni İçin TIKLAYINIZ.

Yönetmelik; plan, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının iptaline ve belge gruplarının askıya alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlandı.

Yetki Belge Numarasının Alınması Zorunlu Olacak

Yapı ruhsatına tabi bütün yapıların gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi; her müteahhidin yetki belgesi numarası alması esas olup bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması zorunlu olacak.

Tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda; yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilecek olup bu durumdaki yapılar için ayrıca yapı müteahhidine gerek olmayacak. Sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici yetki belgesi numarası verilecek olup yapı sahibinin aynı zamanda yapı müteahhitliğini üstlendiği durumlarda sözleşme şartı olmayacak.

Yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla kendilerine ait yapıları inşa etmek üzere,

– Bir ticari işletme işleten vakıflara, derneklere ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlara,

– İl özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişilerine ait ticari işletmelere,

– Yapı kooperatiflerine

geçici grup yetki belgesi numarası verilecek. Bu geçici yetki belgesi kat sayısınına ve 500 metrekare sınırına tabi olmayacak.

Yapı müteahhitliğinin ortak girişimce üstlenilmesi halinde, her bir ortağın Müdürlükten ayrı ayrı yetki belge numarası almış olması ve ortaklarca tüm ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınması zorunlu olacak.

Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidi, yapı ruhsatı alınmış mevcut işleri tamamlamanın dışında, iptal süresince bu Yönetmelik kapsamında yeni yapım işi üstlenemeyecek. Bununla birlikte yetki belgesi numarası başkası tarafından veya başkası adına kullanılamayacak veyahut devredilemeyecek.

Kimler Yetki Belgesi Başvurusunda Bulunamayacak?

Yetki belgesi numarası için başvuranlardan;

1. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan,

2. İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan,

3. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilen,

4. Başvuru tarihinden geriye doğru son üç yıl içerisinde yargı kararı ile tespit edilmek kaydıyla, yetki belgesi numarası kullandığı işlerde;

– Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştıran veya buna teşebbüs eden,

– Sahte belge düzenleyen, kullanan veya bunlara teşebbüs eden,

– Hileli malzeme, araç veya usuller kullanan, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapan,

– Kendi kusurlarından kaynaklanan nedenlerle sözleşmesi feshedilen,

5. Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

gerçek veya tüzel kişilere yetki belgesi numarası tahsis edilmeyecek, yetki belge numarası olanların yenileme işlemi yapılmayacak.

İl Müteahhitlik Yetki Belgesi Komisyonları Kurulacak

Bu yönetmelik kapsamında yetki belge numarası verilmesi ve iptaline dair işlemler ile belge grubunun belirlenmesi, yenilenmesi, süresinin uzatılması ve askıya alınmasına dair işlemler ve bu işlemlerle ilgili ilave bilgi, belge ve açıklama istenmesi yönünde kararlar alarak değerlendirmekle ve itiraz komisyonu kararlarını yerine getirmekle görevli yeterli sayıda İl Müteahhitlik Yetki Belgesi Komisyonu kurulacak. Ayrıca Bakanlıkta, yetki belgesi komisyonları tarafından alınan nihai kararlara ilişkin itirazları değerlendirmekle görevli bir itiraz komisyonu kurulacak.

Ekonomik Yeterlilik Şartları Neler Olacak?

Ekonomik ve mali yeterliğin sağlanması kapsamında bilanço, banka referans mektubu ve iş hacmini gösteren belgeler sunulabilecek.

Sunulacak bilançoya göre; cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75, öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 15, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması gerekiyor.

Banka referans mektubu ile; başvuranın bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının, başvurulan yetki belgesi grubunda sunulması gereken asgari iş deneyim belge tutarının % 10’undan az olmadığı tevsik edilir. H grubu için, G grubunun gerektirdiği miktarın üçte ikisi uygulanacak.

Sunulacak iş hacmini gösteren belgelere göre, başvuru yapılan yıldan önceki yıla ait; başvuru sahibinin bu Yönetmelik kapsamındaki işlerle ilgili cirosunun, başvurulan yetki belgesi grubunda sunulması gereken asgari iş deneyim belge tutarının % 25’inden az olmaması gerekiyor.

Mesleki ve Teknik Yeterlilik Şartları Nelerdir?

Mesleki ve teknik yeterliğin sağlanması kapsamında iş deneyim belgeleri ve iş gücünü gösteren belgeler sunulacak.

İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde;

Gerçek ve tüzel kişilerin yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin “(B) Üst yapı (Bina) işleri” başlığı altındaki I. Grup, II. Grup ve III. Grup kapsamında yaptığı işlerle ilgili olarak deneyimini gösteren; iş bitirme belgeleri, iş denetleme belgeleri ve iş yönetme belgeleri, iş deneyimi olarak kabul edilecek.

İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, gruplamaya esas iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmayacak. Ayrıca, yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler de değerlendirmeye alınmayacak.

Kanunun 28 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında düzenlenen yapı kullanma izin belgeleri kullanılarak alınan iş bitirme belgeleri, iş deneyimi olarak değerlendirmeye alınmayacak.

İş gücü belgelerinin değerlendirilmesinde;

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından başvurudan bir önceki yıl içinde bu Yönetmelik kapsamındaki işlerde, işveren veya alt işveren tarafından istihdam edilen ortalama yıllık iş gücü yeterliğinin sağlanması gerekiyor. Bu kriteri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden yeterlik kriterinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacak.

Sunulan belgelere göre;

– Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri ve 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar usta işgücü sınıfında değerlendirilir.

 – Mimar ve mühendisler ile 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı “Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun”da sayılan tekniker, yüksek tekniker, teknik öğretmenler teknik personel iş gücü sınıfında değerlendirilir.

– 31/5/2016 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre yapılan işçilik bildirimleri esas alınır.

Yetki Belgesi Grupları Nelerdir? Kullanımı Nasıl Olacak?

Yetki belgesi grupları, mesleki ve teknik yeterlikler ile ekonomik ve mali yeterlikler esas alınarak; A, B, C, D, E, F, G, H ve geçici olmak üzere gruplandırılır. Bu gruplandırmaya göre;

Grup Adı Grup Şartı
A Grubu İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin iki katını geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü 50’den, teknik personel iş gücü 8’den fazla olanlar.
B Grubu İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/5’ini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü 24’ten, teknik personel iş gücü 6’dan fazla olanlar.
C Grubu İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü 12’den, teknik personel iş gücü 3’ten fazla olanlar.
D Grubu İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 2/3’ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü 9’dan, teknik personel iş gücü 2’den fazla olanlar.
E Grubu İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/3’ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü 6’dan, teknik personel iş gücü 2’den fazla olanlar.
F Grubu İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/10’unu geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü 3’ten, teknik personel iş gücü 1’den fazla olanlar.
G Grubu İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin %7’sini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü 1’den, teknik personel iş gücü 1’den fazla olanlar.
H Grubu İş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz.
Geçici Grup Mesleki, teknik, ekonomik ve mali yeterlik ile iş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz.

 

Aynı veya ardışık gruplardaki iş ortaklığı durumunda, ortak girişimin belge grubu, yüksek gruptaki ortağın belge grubunun bir üstü olarak değerlendirilecek. Yetki belgesi grubu sahibi yapı müteahhitlerinden;

– B, C, D ve E gruplarındakiler, yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarını geçmeyen yapım işlerini;

– F ve G gruplarındakiler, yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim miktarının bir buçuk katını geçmeyen yapım işlerini;

– H grubundakiler toplam yapı inşaat alanı 1.000 metrekareyi geçmeyen yapım işlerini; üstlenebilecekler. A yetki belgesi grubu için bir kısıtlama uygulanmayacak.

Hesaplamada tek bir sözleşmeye ve/veya yapı ruhsatına dayalı işler dikkate alınacak olup  toplu yapı niteliğindeki yapılar her halükarda tek iş olarak kabul edilecek.

Yetki Belgeleri Kaç Yıl Geçerli Olacak? 

Geçici belge grubu hariç, belge grubunun geçerlik süresi 3 yıl olacak. Geçerlik süresi dolan belge grubunun yenilenmesi sırasında, yetki belgesi grubunun oluşturulmasına esas güncelliğini yitiren tüm belgeler istenecek.

Ancak, yetki belgesi grubu kapsamındaki bilgilerden iş deneyim belgesi geçerlik süresi dolanlar, yenileme tarihini beklemeksizin bildirim yükümlülüğü kapsamında yeni iş deneyim belgesi ile Müdürlüğe başvurarak iş deneyim yeterliğinin güncellenmesini sağlaması gerekiyor.

Yetki Belgesi Numarası İptal Edilebilir mi?

Yetki belgesi numarası;

– Yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve Kanunun 32 nci maddesine göre verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde beş yıl,

– Yapım işinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalatın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on yıl,

– Yapı ruhsatının düzenleniş tarihinden yapı kullanma izni belgesinin veriliş tarihine kadar; ilgili idarece, Kanunun 42 nci maddesine göre aynı veya farklı işler için üç defa idari para cezası verilmesi halinde, yapı müteahhidinin kaydı Bakanlıkça olumsuz kabul edilir ve bir yıl,

– Yapı müteahhidinin yapım işlerinden doğan sigorta primi borçlarını ödememesi, adına kesinleşmiş vergi borcunun olması veya kanunlarla verilen diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi hallerinde, yetki belgesi numarası en az bir yıl

süreyle yetki belge numarası iptal edilecek. Müteahhitlerin yetki belgesi iptallerine ilişkin ilan ve duyurular ayrıca YAMBİS üzerinden yapılacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarihten önce yetki belgesi numarası almış olanlar ile yetki belgesi numarası başvurusunda bulunanların belge grupları, herhangi bir yeterlik belgesi ibraz edilmediği takdirde 3 yıllığına H grubu olarak kabul edilecek. Bu süre içerisinde yetki belgesi grubunun belirlenmesi için başvuru yapmayanların belge grupları askıya alınacak.

Yönetmelik Ekleri

EK 1   – Yapi Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu

EK 2   – Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu

EK 3   – Banka Referans Mektubu

EK 4   – Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu

EK 5   – Sicil Durumu Taahhütnamesi

EK 6   – İş Ortaklığı Beyannamesi

EK 7   – Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi

EK 8   – Başvuru Dosyası İnceleme Formu

EK 9   – İl Yetki Belge Komisyonu Karar Tutanağı

EK 10 – Müteahhitlik Yetki Belge Numarası İptaline Dair Talep Formu

EK 11 – Belge Numarası İptal Kararı İlan Formu