Torba Yasa İnşaat Sektörüne Can Simidi

İnşaat Sektörünün merakla beklediği tasfiye kararnamesinin de içinde olduğu “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (Torba yasa) 18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

İhale ile alınan işlerin tasfiye ve devrine imkan veren düzenleme yasanın 32. maddesinde bulunuyordu. Sektör STK’larının yoğun çabası ve kamu ile yapıcı iletişim sonucunda teklifte 30 Haziran olan tarih, 31 Ağustos gününe ötelenerek yürürlüğe girmiştir.

Bu yazımızda, inşaat sektörünü yakından ilgilendiren ve dolaylı olarak etkileyen yasanın 30 uncu, 32 nci, 35 inci, 43 üncü, 46 ncı, 47 nci, 56 ncı, 57 inci, 59 uncu, 61 inci, 66 ncı, 67 nci ve 68 inci maddelerini açıklayacağız.

1) Taahhüt ibaresinin yerini Ciro alıyor

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi “İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.” olmaktaydı.

Yeni düzenleme yasa maddesi ile “İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili cirosunu gösteren belgeler.”  olarak kanunlaşmış olup 4 ay sonra, Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

“Bu düzenleme ihale konusu işin niteliği ile daha uyumlu olması sonucuna etki edecektir.”

2) Belge sahibi, yarısından fazla hissesine sahip olduğu tüzel kişiliklerde ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olacak

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesi, “…Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.” olmaktaydı.

Yeni düzenleme yasa maddesi “Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede bu Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, bu şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar muhafaza edilmesi zorunludur.” olarak kanunlaşmış olup 14 ay sonra, Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu düzenleme ihale konusu işin niteliği ile daha  uyumlu olmasını sonucuna etki edecektir.

“İş bitirmesi olan tüzel kişilikler devredilerek, o konuda hiç deneyimi olmayan kişiler ihalelere iştirak edebiliyorlardı. Bu durum deneyimin kaliteye yansımasının önündeki bir engeldi. Yapılan  bu değişiklik ile tüzel kişiliklerin devredilerek ihaleye girilmesinin önüne geçilmesi sağlanacaktır. Ayrıca belge sahibi kişilerin sözleşmelerde temsil ve yönetme yetkisine sahip olmalarına imkan verilmiştir.”

3) KİK, iş deneyim belgesinin toplam tutarına ve belge verilecek kişilere yönelik sınırlamalar getirmeye yetkili olacak

Yeni düzenleme yasa maddesi ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendine Bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş dolayısıyla düzenlenecek iş deneyim belgelerinin toplam tutarına ve belge verilecek kişilere yönelik sınırlamalar getirmeye Kurum yetkilidir. …cümleleri eklenmiş olup 14 ay sonra, Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

“Yapılan bu düzenleme kapsamında yetki verilecek Kamu İhale Kurumu (KİK) çalışmalarında, sektör STK’ları ve ilgili kuruluşların görüşlerinin alınması zorunlu görülmektedir.”

4) Yurtdışındaki işlerde alınan iş bitirme belgesinin belge sahibi, hissesi oranında geçici ve kesin teminat verecek!

Yeni düzenleme yasa maddesi ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendine … Kanun kapsamındaki idarelere gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeler hariç yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgelerden sadece iş bitirme belgeleri, belge sahipleri tarafından ve bunların bünyesinde bulundukları şirketler topluluğu veya benzeri ortaklık ilişkisi içerisinde kullanılabilir. Bu belgelerin, şirketler topluluğu veya benzeri ortaklık ilişkisi içerisinde kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir. Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilmesi hâlinde yurt dışında gerçekleştirilen işlerden alınan iş bitirme belgesini kullanan belge sahibinin ortak girişimdeki hissesi oranında geçici ve kesin teminat vermesi zorunludur.” cümleleri eklenmiş olup 14 ay sonra, Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

“Bu düzenleme ile ihale konusu işte kullanılacak yurtdışından alınmış iş deneyim belgesinin sahibine de mali sorumluluk getirilmesi amaçlanmıştır.”

5) İşler Feshedilebilecek veya Devredilebilecek! 

2018 yılının özellikle 3 üncü çeyreğinde döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle imalat girdi fiyatlarında beklenmeyen artışlar olmuştu. Beklenmeyen bu artışlar ile yüklenici firmaların aldıkları işler durma noktasına kadar gelmiş olup bu konuda tasfiye ve fiyat farkı kararnamesi çıkarılması talep edilmişdi. Sektörden gelen bu talebi değerlendirilmiştir.

Yeni düzenleme yasa maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa “Geçici Madde 4” eklenmiş olup bu madde ile 31 Ağustos 2018’den önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler için bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı başvurması gerekmektedir. İdareler yapılan başvurularda Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınacak ve onay verilen işler feshedilip tasfiye edilebilecek veya devredilebilecek. Bu maddeden yararlanmak için başvuran yükleniciler, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamıyor olup işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirleri de alması gerekiyor.

“Bu maddeye göre işlerin fesih veya devir işlemlerinde TC Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayı gerekmekte olup onayda esas alınacak kriterler için bir genelgeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.”

6) Teminatlar İade Edilecek!

Yükleniciler, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen “Geçici Madde 4” ten sözleşmesini feshedilerek veya devrederek yararlanmaları halinde, bu sözleşmeye göre alınan tüm teminatlarını geri alabilecek. Sözleşmenin devredilmesi halinde, işi devir alanlarda ilk ihaledeki şartlar devir tarihi itibarıyla aranacak, ancak devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlardan muaf olacaklardır.

“İhalelerin tasfiyesinde en çok sorun yaşanacak alan, gerçekleştirilen imalat miktar ve bedellerinin belirlenmesinde yaşanacaktır. Bu konudaki önerimiz KİK ve Yüksek Fen Kurulunca bir prensipler dokümanının ivedi hazırlanmasıdır.

Kamu yararı açısından iş seviyesi bitime yakın olan (örneğin yüzde 80) ihalelerde imalat dönemleri baz alınıp fiyat farkı verilerek işlerin tamamlanması için yeni bir yasaya acil ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Teminatların iade edilecek olması yüklenici firmaları fesih yolunu tercih etmelerini sağlayacak olsa da, birçok firmada bitme seviyesine yaklaşmış işlerini tamamlamak için fiyat farkı kararnamesi talep etmektedir.”

7) Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören emtialar da kira sertifikası ihracı listesine alındı!

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un kira sertifikası ihraç başlığı altında bulunan 7/A maddesi “Bu Kanun kapsamındaki halka açık olmayan kurum ve kuruluşlara ait taşınır ve taşınmazlar ile kullanma, yararlanma, işletme ve sair haklar gibi maddi olmayan varlıklara ilişkin, ilgili kurumların görüşleri alınarak alım, satım, geri alım, kiraya verme, geri kiralama, bedelli veya bedelsiz devir, inşa etmek ve inşa ettirmek ve benzeri işlemleri mevzuatta yer alan şekil kurallarına tabi olmaksızın tesis etmeye …” olmaktaydı.

Yeni düzenleme yasa maddesi ile “Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören emtiaya ve bu Kanun kapsamındaki halka açık olmayan kurum ve kuruluşlara ait menkul kıymet ile taşınır ve taşınmazlar ile kullanma, yararlanma, işletme ve sair haklar gibi maddi olmayan varlıklara ilişkin, ilgili kurumların görüşleri alınarak alım, satım, geri alım, kiraya verme, geri kiralama, bedelli veya bedelsiz devir, inşa etmek ve inşa ettirmek ve benzeri işlemleri mevzuatta yer alan şekil kurallarına tabi olmaksızın tesis etmeye …” olarak kanunlaşmış olup ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören emtialar da kira ihracı listesine alındı.

Ayrıca bu fıkranın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere, “Bu madde kapsamında, sermayesinin tamamı Bakanlığa ait olan varlık kiralama şirketleri kendilerine devredilen varlıkların, kamu yatırım projelerinin finansmanı da dahil olmak üzere ihraç amacına uygun olarak değerlendirilmesini teminen bu madde kapsamında sayılan varlıkları yüklenici sıfatıyla inşa ettirebilir, alt yükleniciler ile inşa anlaşması yapabilir, bu varlıklara ilişkin imtiyaz haklarını devralabilir, bu varlıkları geliştirebilir, varlıkları yönetici sıfatıyla yönetebilir ve söz konusu varlıkları devralmış oldukları veya diğer kurum ve kuruluşlara devredebilirler.” cümlesi eklenmiştir.

“Kira sertifikasında yapılan yeni değişiklikler ile taşınmazlar üzerinde inşa yapılmasına izin verilecek olup yatırım yapacak kişilerin daha çok kazanacağı ve bu alanda yapılacak yatırımların artacağını düşünüyoruz. Ayrıca sermayesinin tamamı Bakanlığa ait olan varlık kiralama şirketlerine de aynı şekilde inşa etme ve ettirme yetkisi verilmiş olup inşaat sektörüne hareketlilik getireceğini düşünüyoruz.”

8) Türk Reasürans Anonim Şirketi kuruldu

Yurt içi reasürans kapasitesini artırmak ve ülke genelinde teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli riskler sonucu meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminen sigorta ve reasürans teminatı sağlamak amacıyla 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa “Ek Madde 4” ile sermayesi Hazine ve Maliye Bakanlığına ait Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulmuştur. Şirket üç ay içinde yapılacak ilk genel kurulun onayı ile yürürlüğe girecek olup Türk Ticaret Kanununa ve özel hukuk hükümlerine tabi olacaktır.

“İnşaat sektörünün önemli sorunlarından biri de yeterli derinliği olmayan sigorta sistemimizdir. Tamamlama sigortaları, risk sigortaları ve teminat sigortaları için bankacılık sektörü de sisteme dahil edilerek mali piyasalar derinleştirilmelidir.”

Reasürans: Sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesidir.

9) Nitelikli projeler için belediyelere yardım ödeneğini verilecek

5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun “Denkleştirme ödeneği” başlığı “Denkleştirme ödeneği ve belediyelere yardım ödeneği” şeklinde değiştirilerek 6 ncı maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere, “Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan belediyelere yardım ödeneğini, belediyelerin talebi üzerine kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.” fıkrası eklenmiştir.

“Yapılan bu düzenleme ile belediyelerin yatırım nitelikli projeleri desteklenecek. Ayrıca düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı sistemine uyum sağlanması olarak yorumlanmış olup bu uygulamanın sonuçlarının izlenmesi sektör adına faydalı olacaktır.”

10) Kira artış oranında TÜFE baz alınacak 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesi “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hakim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hakim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.” olmaktaydı.

Yeni düzenleme yasa maddesi ile üretici fiyat endeksindeki artış oranına” göre belirlenen kira bedeli artık “tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara” göre belirlenecek olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki sözleşmelerin de bu şekilde yenilenmesi zorunlu kılınmıştır.

“Tüketici adına olumlu olan bu düzenlemenin özellikle gayrimenkul alanında faaliyet  gösteren yatırımcıyı tedirgin edeceği ve yabancı sermaye girişine olumsuz yansıyabileceği değerlendirilmektedir. Düzenlemenin konut alanı ile sınırlı kalmasının daha gerçekçi olabileceği düşünülmektedir.”

11) İller Bankasının safi karı kentsel dönüşümde de kullanılacak

6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun’un 13 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası “Banka, Genel Kurul tarafından onanan bilançoya göre ortaya çıkan safi kârın yüzde ellibirini; il özel idareleri tarafından yerine getirilen, köylerin teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin finansmanı; nüfusu 200.000’in altında olan belediyelerin harita, imar planı, içme suyu, atık su, katı atık, kent bilgi sistemi ve benzeri kentsel altyapı projelerinin finansmanı ile nüfusu 25.000’in altında olan belediyelerin anılan projelerinin ayrıca yapımının finansmanında hibe olarak kullanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. ” olmaktaydı.

Yeni düzenleme yasa maddesi ile “Banka, Genel Kurul tarafından onanan bilançoya göre ortaya çıkan safi kârın yüzde ellibirini; yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm uygulamaları, harita, imar planı, altyapı ve üstyapı projeleri ve bu projelerin yapım işlerinin finansmanı, il özel idareleri tarafından yerine getirilen, köylerin teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin finansmanı veya finansmandan doğan faizin desteklenmesinde hibe olarak kullanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” olarak kanunlaşmış olup Genel Kurul tarafından onanan bilançoya göre ortaya çıkan safi karın yüzde elli birinin içerisine “Kentsel Dönüşüm Uygulamaları ve finansman faizlerinin desteklenmesi” de dahil edilmiştir.

“Yapılan bu  değişiklik ile yerel yönetimler ve il özel idareleri finansman yönünden desteklenecek ve kalkındırılmaları sağlanacak olup sektörün sıkışan finansman ihtiyacına azda olsa katkı yapacaktır.”

12) İller Bankasının gelir temin kapsamı genişletildi

6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun’un 13 üncü maddesinin 7 nci fıkrası “Banka, kendi kaynakları dışında finansmanı temin edilmek ve 5411 sayılı Kanuna aykırı olmamak kaydı ile çalışma alanı kapsamında yurt dışında projelendirme ve danışmanlık hizmetleri verebilir, projelerin uygulanması için temin edilen finansmanın kullanılmasına aracılık edebilir.” olmaktaydı.

Yeni düzenleme yasa maddesi ile “5411 sayılı Kanuna aykırı olmamak kaydıyla Banka gelir temin etmek amacıyla; yurt dışında doğrudan veya ortaklıklar aracılığıyla proje geliştirebilir, yenilenebilir enerji, şehir planlama, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, altyapı ve üstyapı uygulamaları yapabilir veya yaptırabilir.” olarak kanunlaşmıştır.

“Finansman sağlama sorumluluğu artan İller Bankası A.Ş.nin bu düzenleme ile yurtdışındaki yapım ve hizmet alalnları genişletilmiş olup elde edeceği geliri arttırması hedeflenmektedir.”

13) Konut edinimi için devlet katkısı 25 bin TL’ye çıkarıldı

633 sayılı Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, “Türk vatandaşlarının yurt içinde sadece bir konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına biriken toplam tutarın azami yüzde 25 oranına kadar Devlet katkısı ödenebilir. Devlet katkısı ödemesi katılımcı bazında azami 20.000 Türk lirasını geçemez. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.” olmaktaydı.

Yeni düzenleme yasa maddesi ile Türk vatandaşlarının yurt içinde konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına Devlet katkısı ödenebilir; ödenecek Devlet katkısı sadece bir konut edinimi ile sınırlı olup, katılımcı bazında bu hesaplarda biriken toplam tutarın yüzde 25’ini geçemez. Devlet katkısı ödemesi katılımcı bazında azami 25.000 Türk lirasını geçemez. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.” olarak kanunlaşmıştır.

“Enflasyon ve gelir düzeyinin azlığı toplumdaki tasarruf edebilme şartlarını çok zorlamaktadır. Talep yaratma adına özellikle konut sektörü için çok önemli bir düzenleme olduğu düşünülmektedir.”

14) Ulaştırma ve Altyapı alanındaki yatırım şartları değiştirildi

655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası Birinci fıkranın (f) bendi kapsamındaki metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin Bakanlıkça yapımının tamamlanmasından sonra, Bakanlık bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında bir kuruluşa mülkiyetinin maliyet bedeli üzerinden devri Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak düzenlenecek protokoller ile gerçekleştirilir. Devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden karşılanan proje maliyetlerinin ifa edildiği tarihe kadar, devredilen projeden sağlanan tüm brüt gelirleri Hazine Müsteşarlığınca belirlenen hesaba aktarır. Bu hasılatın protokolle tespit edilen oran esas alınarak belirlenen tutarı, hesabın bulunduğu banka tarafından Hazine Müsteşarlığı hesaplarına aktarılır. Söz konusu oranı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Devralan kuruluşun belediye bağlı idaresi, belediye bağlı idaresinin ve/veya belediyenin sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu şirket olması halinde ve herhangi bir sebeple faaliyetlerinin sonlandırılması halinde, bu fıkra kapsamında ilgili kuruluş tarafından yerine getirilmesi gereken tüm yükümlülükler ilgili belediye tarafından üstlenilmiş sayılır.” olmaktaydı.

Yeni düzenleme yasa maddesi ile Cumhurbaşkanınca yapımının üstlenilmesine karar verilen teleferik, füniküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin Bakanlıkça yapımının tamamlanmasından sonra, Bakanlık bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında bir kuruluşa mülkiyetinin maliyet bedeli üzerinden devri düzenlenecek protokoller ile gerçekleştirilir. Ancak proje, projenin tümü tamamlanmadan önce işletmeye açılabilecek durumda ise düzenlenecek protokoller ile mülkiyet devrine kadar işletmenin devri ile hizmete açılabilir. Devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden karşılanan ve/veya karşılanacak olan toplam proje maliyet bedelini, mülkiyet ve/veya işletme devir tarihinden itibaren bu bedelin ifa tarihine kadar her ay ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan Cumhurbaşkanınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan kesinti tutarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili hesaba aktarılmasıyla öder. Devralan kuruluşun belediye bağlı idaresi, belediye bağlı idaresinin ve/veya belediyenin sermaye payına sahip olduğu şirket olması halinde ilgili belediye, yükümlülüklerin yerine getirilmesinden devralan kuruluş ile birlikte müteselsilen sorumludur. Vadesinde kısmen veya tamamen ödenmeyen taksit tutarlarının tahakkuk eden gecikme zammıyla birlikte vade tarihinden itibaren yirmi beş iş günü içerisinde ödenmemesi halinde bu tutarlar için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bu maddenin uygulamasına ilişkin diğer usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir.” olarak kanunlaşmıştır.

“Yapılan bu düzenlemeler Cumhurbaşkanlığı sistemine uyum sağlanması olarak yorumlanmış olup bu uygulamanın sonuçlarının izlenmesi sektör adına faydalı olacaktır. Ayrıca devir işlemlerinde daha hızlı olunabilmesi adına Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünün alınması kaldırılmıştır. Belediyenin, ilgili kuruluştaki sermaye hissesi % 50 den az olması halinde sorumluluğu bulunmuyordu. Ancak bu madde ile herhangi bir miktarda sermayesine sahip olduğu kuruluş ile tüm yükümlülükleri yerine getirmede sorumlu olmuştur. Taksit tutarları ve gecikme zamlarının ödenmesi için 25 gün süre verilmiş olup ödenmemesi halinde 6183 sayılı kanun hükümlerine göre işlemler yapılacak.”

15) Ödenmeyen bakiyeler 180 gün içerisinde TCMB ilgili hesabına defaten aktarılacak

655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesi’ne, “Bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen 15 inci maddenin ikinci fıkrası, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla hâlihazırda işletmesi devredilmiş olan projelerin bu maddenin yayımı tarihinden önce hesaplanan yönteme göre ödenmeyen bakiye tutarlarını da kapsar. Bu maddenin yayımı tarihinden önce bu projeler kapsamında kısmen veya tamamen ödenmeyen tutarlar bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 180 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki ilgili hesabına defaten aktarılır.” Geçici Madde – 10’si eklenmiştir.

“İkinci maddede yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bu maddenin eklenmiş olup kısmen veya tamamen ödenmeyen tutarlar 180 gün içerisinde TCMB’nin ilgili hesabına defaten aktarılacaktır.”

Değerli katkıları için TürkİNŞA Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail ÖZKAN’a teşekkürlerimle.