Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği yine değişti!

PAİY, 25 Temmuz 2019 Perşembe günü Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik’ ile birlikte tekrar değişti. Ayrıntıları aşağıdaki gibidir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik !

MADDE 1 – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (uu) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya mülkiyeti sorunlu olan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “son katın üzerindeki ortak alan teras çatılar,” ibaresi “son katın üzerindeki herhangi bir kullanıma konu edilmeyen ortak alan niteliğinde teras çatılar,” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “alanlarının 2 katı,” ibaresi “alanları,” olarak değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “kömürlükler ve kapıcı dairelerinin” ibaresi “kömürlüklerin” olarak değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“(5) Taban alanı ve emsal hesabı; net imar parseli alanı üzerinden yapılır.”

MADDE 4 – Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bina yükseklikleri, 28 inci maddede katın bulunduğu konuma göre ayrı ayrı belirtilmiş olan azami kat yüksekliklerinin aşağıda belirtilen kat adetleri ile çarpımı ile bulunan toplam yüksekliği aşmamak üzere belirlenir:

İmar Planına göre En Çok Kat Adedi
Yol genişliği (Bodrum Hariç)
Yol Genişliği ≤ 7.00 2
7.00 < Yol G. ≤ 10.00 3
10.00 < Yol G.≤ 12.00 4
12.00 < Yol G.≤ 15.00 5
15.00 < Yol G.≤ 20.00 6
20.00 < Yol G.≤ 25.00 8
25.00 < Yol G.≤ 35.00 10
35.00 < Yol G.≤ 50.00 14
50.00 < Yol Genişliği 18”

MADDE 5 – Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “trafo” ibaresi “parkın ihtiyacı için gerekli olan asgari ölçülerdeki trafo,” olarak değiştirilmiş, aynı bendin (2) numaralı alt bendinde yer alan “plan kararı gerekmeden ibaresi ile (4) numaralı alt bendinde yer alan plan değişikliği gerektirmeksizin ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 –Yönetmeliğin 20. maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “, açık yüzme” ibaresi ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ç), (j), (k) ve (l) bentleri aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.

MADDE 10 – Yönetmeliğin 55. maddesinin on birinci fıkrasında yer alan “etüt ve proje müelliflerinin yapı ruhsatlarında imzalarının yeniden alınması” ibaresi ile on altıncı fıkrasında yer alan “veya mülkiyeti sorunlu olan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “ruhsat alınmadan” ibareleri ile üçüncü fıkrasında yer alan “ve imar planı kararı aranmaksızın” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(7) 56. maddede belirtilen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, bu maddede belirtilen elektronik haberleşme istasyonlarından, betonarme ve kule tipi olanlar hariç diğerlerinin kurulumunda; Kanunun 44. maddesinin I fıkrasının (d) bendinde belirtilen hüküm uyarınca bu maddede belirtilen uyulması gereken esaslar ve şartlar dâhilinde olmak ve çatılarda mahya kotunu geçmemek kaydıyla Kanunun 44. maddesinin I fıkrasının (a) bendi hükmü uyarınca yapı ruhsatı aranmaz.”

MADDE 13 – Yönetmeliğin 66. maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(10) Bu Yönetmelik kapsamında müellif ile akdedilen proje sözleşmesinde fikir ve sanat eseri telif hakkının devrine ilişkin hükmün yer alması zorunludur.”

MADDE 14 – Yönetmeliğin EK-9’unda yer alan “Mimari proje müellifleri diğer görevliler ile birlikte bu formun usulüne uygun doldurulmasından sorumludur.” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve EK-10 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ve ek dosya

Ekleri için tıklayınız;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190725-1-1.pdf

Yayımlanan Yönetmelik;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190725-1.htm

Kaynak;  Ebubekir YILMAZER (Stu)

E Posta; ebubekiryilmazer@gmail.com

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP