Kamu Alacakları Gecikme Zammı Oranı Yüzde 2,5 Oldu

29 Haziran 2019 tarih ve 30816 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 25 artış ile yüzde 2,5 olarak belirlendi.

Yüzde 25 zam yapıldı!

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Temmuz’da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51 maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2,5 oldu. Kamu alacakları gecikme zammı oranı daha önce yüzde 2 olarak uygulanıyordu ve yüzde 25 artış yapıldı.

Şirket kanuni temsilcisi veya ortağının takibe alınabilmesi için şirketten tahsil edilememiş olması şart!

Sektörümdergisi sitesinde Savaş Konca tarafından kaleme alınan “Amme Alacakları Tahsili” konulu yazıda, işletmelerin devlete olan vergi borçlarının tahsiline ilişkin takip uygulamasında farklı görüşlerin olduğu ve danıştay içtihatları birleştirme kurulu kararı ile bu belirsizliğin ortadan kalktığı belirtilmiştir.

Kurul, limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmediği yönünde karar verdi. Kurulun aldığı bu kararın gerekçesi ise;

“Tüzel kişilerde, vergi borçları nedeniyle doğan sorumluluk tüzel kişiliğe ait olduğundan, limited şirketin vergi borçları için önce limited şirket tüzel kişiliği takip edilmekte, vergi alacağının şirket mal varlığından tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması halinde kanuni temsilci veya ortak takibata tabi tutulur.” olarak açıklanmıştır.

Dolayısıyla vergi alacağının limited şirket kanuni temsilcileri veya ortaklarından tahsil edilebilmesi için, limited şirket hakkında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un öngördüğü tüm cebri takip yollarının uygulanması, tahsil edilememesi veya edilemeyeceğinin anlaşılmasının saptanması gerekmektedir.

Sonuç olarak, mevcut karışıklık neticeye erdirilerek, amme alacaklarının şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilememesi durumunda öncelikli olarak müdürlerden tahsili değiştirilerek, sıralama yapılmaksızın alacağın doğrudan ortaklardan veya müdürden tahsil edilmesi yoluna gidilebileceği kararlaştırılmıştır.

 

Hazırlayan: İnş. Müh. Yüksel KAYA
e-posta: yuksel@insaport.com