İdarelerin tereddütleri giderildi

Sendika üyelerimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bunlara bağlı yayımlanan mevzuattan kaynaklanan sorunlarla karşılaşılmakta, buna ilave olarak yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmiş olup bu süreçten önce ihalesi üzerinde kalan pek çok müteahhit işlerini teslim edemez duruma gelmiştir.

Yüksek Fen Kurulunca Hazine ve Maliye Bakanlığına görüş sorulmuş, Bakanlık görüşünü bildirmenin yanı sıra nihai kararı ilgili idarenin vermesi gerektiğini görüşlerinde bildirmiştir.

TÜRKİNŞA Sendikası tarafından, İdare görüşü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görüşlerinin uyuşmadığı işlerde idarelerin kendi görüşlerine göre uygulama yapmaları halinde, idareler tarafından Kamu zararı oluşup oluşmayacağı hususunda tereddüt yaşanmakta olduğu belirtilerek Sayıştay Başkanlığının konu ile ilgili görüşü sorulmuş olup Sayıştay Başkanlığınca “bahse konu işlem, Sayıştayın görev alanına girmediğinden Başkanlığımız tarafından yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.” şeklinde cevaplandırılmıştır.