Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği Yayınlandı

06/10/2020 tarihli Resmi Gazete’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği yayınladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

TÜRKİYE KÖPRÜ DEPREM YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1)

Bu Yönetmeliğin amacı, yeniden yapılacak karayolu ve demiryolu köprülerinin deprem etkisi altında tasarımı ile mevcut köprülerin deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1)

Bu Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 üncü maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 211 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulanacak esaslar

MADDE 3 – (1)

Deprem etkisi altında köprülerin değerlendirme ve tasarımı için Ek-1’de yer alan esaslar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1)

Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1)

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmelik Ekleri İçin Tıklayınız.

 

“Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği Yayınlandı” başlıklı içerik resmigazete.gov.tr sitesi tarafından yayınlanmış olup tarafımca düzenlenmiştir.

Düzenleyen: İnş. Müh. İsmail Enes ERDEĞER

www.ismailenes.com / www.ensmuhendislik.com

@insaportcom @ismaileness