Sözleşmesi Feshedilen Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgesi Düzenlenir mi?

COVID-19 salgının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlandı. Bu genelgeye istinaden birçok yapım işi de feshedildi. Peki, feshedilen yapım işleri için iş deneyim belgesi düzenlenebilecek mi?

İş deneyim belgeleri, yeterliliği göstermek üzere istenilmiş olması halinde istekliler tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak idareye sunulan belgelerdir.

Sözleşmenin idare tarafından ilgili kanun ve yönetmeliklere göre fesh edilmesi halinde yükleniciler için iş deneyim belgeleri düzenlenmemektedir. Bununla birlikte, COVID-19 salgını nedeniyle feshedilen yapım işlerinde idarelerde farklı görüşlerin oluştuğu görülmüştür. Bu konuya Kamu İhale Kurulu açıklık getirdi.

COVID-19 salgını nedeniyle sözleşmesi feshedilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenebilecek!

Kamu İhale Kurulu, 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesi ve ilgili diğer mevzuata göre sözleşmesi feshedilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda Kurum görüşü oluşturulması amacıyla toplanmıştır.

Kamu İhale Kurulunun 29 Mayıs 2020 tarih ve 2020/DK.D-134 sayılı kararı ile;

    • 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve ilgili diğer mevzuata göre sözleşmesi feshedilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgesinin düzenlenebileceği,
    • Düzenlenecek iş deneyim belgesinde, fesih tarihi itibarıyla yüklenici tarafından gerçekleştirilen ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47 nci maddesinin on sekizinci fıkrası uyarınca hazırlanacak hesap kesme hakedişine konu iş tutarının dikkate alınacağı,
    • Belge düzenlenecek kişiler, belge tutarlarının hesaplanması ve diğer hususlar yönünden Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinin ilgili hükümlerine uygun işlem tesis edilmesi

konularında oy birliği ile karar alınmıştır. Alınan bu karar ile COVID-19 nedeniyle sözleşmesi fesh edilen yapım işlerinin Yüklenicileri için idareler artık iş deneyim belgesi düzenleyebilecek.

 

İnş. Yük. Müh. Yüksel KAYA